Styczeń 2010- archiwa

Szkolnictwo muzyczne w pierwszych latach Polski Ludowej.

W 1944 roku w wyzwolonym spod okupacji niemieckiej Lublinie powstało Ministerstwo Kultury i Sztuki. Jednym z głównych jego postanowień było powołanie bezpłatnych i państwowych szkół muzycznych. Powstawały one na terenach wyzwolonej Polski – najwcześniej w Lublinie, Rzeszowie, Białymstoku, później w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Poznaniu.
Szybko podjęto prace nad nowym projektem reformy opartym na założeniach opracowanych [...]


Hospitacja

Hospitacja jest – jak dotąd – najlepszym sposobem uzyskiwania informacji o poziomie pracy nauczyciela, jego umiejętnościach i doskonalenie działania placówki, jest więc ważnym ogniwem strategii kierowania każdego dyrektora.

Celem hospitacji diagnozującej jest:
q Diagnozowanie – wiedzy, umiejętności, postaw uczniów z wykorzystaniem ogólnie przyjętych lub wypracowanych w szkole standardów,
q Ocenianie – hospitacja ma służyć [...]


Oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli od szkół muzycznych.

Rodzice oczekują od nauczycieli indywidualnego podejścia do dziecka, rozpoznawania zdolności muzycznych i właściwego oddziaływania na ich rozwój.
Zdaniem respondentów szkoła muzyczna I stopnia powinna ogólne umuzykalniać, a uczniów wykazujących uzdolnienia muzyczne profesjonalnie przygotowywać do dalszego kształcenia muzycznego. Respondenci nie wnoszą uwag co do zbyt profesjonalnego sposobu kształcenia w szkole. Twierdzą, że podstawowa szkoła muzyczna ma umuzykalniać [...]


Przykładowe kryteria oceny lekcji języka obcego

1. Przygotowanie lekcji
- czy poprawnie określono cele lekcji?
- czy konspekt umożliwia ich realizację?
- czy przygotowane materiały odpowiadają wyznaczonym celom?
2. Przebieg lekcji
- Czy instrukcje nauczyciela były jasne i czy sprawdzano ich zrozumienie przez uczniów?
- Czy uczniowie byli aktywni podczas lekcji?
- czy nauczyciel miał kontakt z klasą i czy potrafił doprowadzić do interakcji?
- Czy nauczyciel potrafi otrzymać [...]


Motywy podjęcia nauki w szkole muzycznej w świetle przeprowadzonych badań.

O motywy podjęcia przez dzieci nauki w szkole muzycznej zapytałam rodziców, nauczycieli i samych uczniów.
Rodzice zapisując dziecko do szkoły muzycznej kierowali się:

zdolnościami muzycznymi dziecka – 86,6% ,
dobrą opinią o szkole – 33,5%,
tradycjami rodzinnymi – 22,9% ,
bezpiecznym środowiskiem – 18,5%.,
oraz tym, że dziecko tak chciało- 8,2%.

Właściwie gdyby połączyć dobrą opinię o szkole z bezpiecznym środowiskiem otrzymamy [...]


Atmosfera pracy w szkołach muzycznych w województwie podkarpackim w świetle przeprowadzonych badań.

Diagnozując atmosferę pracy w szkołach muzycznych skoncentrowałam się na relacjach: nauczyciele – rodzice, rodzice – nauczyciele, uczniowie – nauczyciele, nauczyciele – uczniowie.
Nauczyciele podkreślają , że relacje z rodzicami układają się:

bardzo dobrze – 44,1%
raczej dobrze – 53,7%
raczej źle – 0,4%
bardzo źle – 1,3%
trudno powiedzieć – 1,8%

Suma pozytywnych stwierdzeń wynosi – 97,8%. Wynik bardzo wysoki świadczący o [...]


Mocne i słabe strony pracy szkół muzycznych I stopnia w województwie podkarpackim – wyniki badań własnych

Badaniem objęłam 17 szkół muzycznych I stopnia  co stanowi 100% szkół muzycznych w województwie podkarpackim.
Do badan przystąpiło:
71,15 % – nauczycieli pełnozatrudnionych
74,04% – uczniów klas szóstych i piątych
69,05 % – rodziców uczniów klas szóstych i piątych
Mocne i słabe strony pracy szkół muzycznych I stopnia w województwie podkarpackim.

Mocne strony

Słabe strony

Szkoły muzyczne są bezpiecznym środowiskiem rozwoju muzycznego [...]


Propozycje zmian w szkolnictwie muzycznym.

Przez cały czas toczą się dyskusje na temat zmian w szkolnictwie muzycznym.
Popieram tu propozycję Macieja Marciniaka1 który twierdzi, że nie kształcimy w najbardziej pożądanym przez rynek pracy kierunku. Proponuje więc właściwe rozpoznanie talentu i zdolności uczniów, a potem kształcenie ich w dwóch grupach. Grupa pierwsza to najbardziej predysponowani do roli solisty – dla [...]