O autorze

Małgorzata Ostrowska – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Praca doktorska napisana w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie pod kierunkiem  prof. dr hab. Janusza Gęsickiego. Nauczyciel dyplomowany.  Zastępca dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu Wykładowca uczelni wyższych i  na studiach podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania. Zajęcia prowadzi z wykorzystaniem własnych programów autorskich.  Posiada uprawnienia edukatorskie nadane przez Ministra Edukacji Narodowej. Posiada I i II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi.  Jest ekspertem ds. nadawania stopni awansu zawodowego. Promotor dziesięciu prac magisterskich, oraz recenzent prac. Konsultant Regionalnego Ośrodka Konsultacyjnego w Projekcie „Szkoła Marzeń”Współpracuje z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w zakresie badania poziomu kształcenia w szkołach artystycznych z przedmiotów teoretycznych. Certyfikowany coach.  Opiekun praktyk pedagogicznych i menedżerskich kandydatów na dyrektorów. Czynny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Posiada dodatkowe uprawnienia do:

–        kierowania placówkami oświatowymi i pełnienia funkcji wizytatora,

–        organizowania i wspierania doskonalenia nauczycieli,

–        udziału w pracach komisji ds. nadawania stopni awansu zawodowego,

–        prowadzenia pomiaru dydaktycznego i ewaluacji w szkole.

ŻYCIORYS  ZAWODOWY

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej na Wydziale Społeczno-Pedagogicznym w Rzeszowie. W roku 1988 uzyskałam tytuł magistra pedagogiki zakresie nauczania początkowego. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Przemyślu w roku 1980 podjęłam pracę w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu jako nauczyciel nauczania zintegrowanego, gdzie pracuję do chwili obecnej.

W latach 1990 – 1993 pełniłam funkcję doradcy metodycznego ds. nauczania początkowego w województwie podkarpackim. Był to wspaniały czas mojego rozwoju zawodowego.  Organizowałam i prowadziłam konferencje, warsztaty i kursy dla nauczycieli nauczania początkowego w województwie. Prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli, byłam opiekunem praktyk pedagogicznych. Organizowałam wiele konkursów dla dzieci klas 1 – 3 w województwie. Swoją klasę prowadziłam według własnego programu autorskiego. Cały czas doskonaliłam własną wiedzę i umiejętności zawodowe. Uczestniczyłam w wielu konferencjach, kursach i warsztatach, a wiedzę tam uzyskaną wykorzystywałam w swojej szkole i dzieliłam się nią podczas konferencji dla nauczycieli. Moje działania w tym zakresie były profesjonalne i wysoko oceniane w środowisku.

W roku 1992 została mi zaproponowana funkcja wicedyrektora w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu, którą przyjęłam i pełnię do dziś. Z racji przyjęcia dodatkowych obowiązków zrezygnowałam z funkcji doradcy metodycznego i rozpoczęłam doskonalenie własnych kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania. Ukończyłam m.in.:

–        Kurs dla kierowniczej kadry oświatowej w zakresie organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi – Przemyśl 1995,

–        Samokształcenie kierowane w zakresie organizacji i zarządzania oświatą – Katowice 1997,

–        Studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą –  Lublin 1999,

–        Kurs pomiar dydaktyczny i ewaluacja – Przemyśl 1999,

–        Kurs dla dyrektorów – Mierzenie Jakości Pracy Szkoły – Przemyśl 1998,

–        Kurs dla dyrektorów – Mierzenie jakości pracy szkoły i stosowania pomiaru dydaktycznego – Przemyśl 1998,

–        Kurs Liderów Oświaty – kurs I stopnia – Przemyśl 2000,

–        Profesjonalne organizowanie WDN przez lidera – kurs II stopnia – Przemyśl 2000,

–        Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pełnienia nadzoru pedagogicznego – Rzeszów 2005,

–        Kurs dla kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy – CODN Warszawa 2008,

–        Kurs doskonalący dla nauczycieli w zakresie języka angielskiego I st.  – Rzeszów 2006,

–        Kurs doskonalący dla nauczycieli w zakresie języka angielskiego II st. – Rzeszów 2007,

–        Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych – Rzeszów 2012,

–        Szkoła coachingu – pracownia narzędzi dla oświaty – Rzeszów 2014.

Oprócz ww. kursów uczestniczyłam w wielu warsztatach, szkoleniach i konferencjach w zakresie nauczania zintegrowanego i pełnionej funkcji wicedyrektora.

Potwierdzeniem moich kompetencji menadżerskich było uzyskanie w 1996 roku I stopnia specjalizacji zawodowej z organizacji i zarządzania oświatą, a w 2000 roku –  II stopnia specjalizacji również w tej specjalności.

W roku 2003 Minister Edukacji Narodowej nadał mi uprawnienia edukatorskie.

W roku 2002 zaproponowano mi  funkcję doradcy metodycznego ds. organizacji zarządzania oświatą w województwie podkarpackim.

Był to wspaniały okres mojej twórczej pracy w szkole i w doradztwie. Uczestniczyłam w wielu konferencjach, sympozjach naukowych, nawiązałam współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty w Olsztynie. Podejmowałam działania na rzez zwiększenia efektywności polskiego systemu oświaty, popularyzowałam wiedzę z zakresu zarządzania oświatą, wspomagałam kadrę kierowniczą. Organizowałam i prowadziłam konferencje i warsztaty dla dyrektorów szkół oświatowych. Byłam opiekunem merytorycznym zespołów samokształceniowych dyrektorów. Na zlecenie wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej prowadziłam warsztaty i konferencje dla dyrektorów i nauczycieli szkół artystycznych Podkarpacia. Prowadziłam też szkoleniowe rady pedagogiczne w szkołach artystycznych. Wszystkie zajęcia prowadziłam według własnych programów autorskich. Miały one wysoką ocenę w środowisku.

W roku 2001 zostałam wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej na listę ekspertów ds. nadawania stopni awansu zawodowego. Uczestniczyłam w wielu pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół artystycznych
i oświatowych. Stamtąd czerpałam również pomysły do realizacji różnych programów i innowacji w mojej szkole.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2001 nadał mi stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

W poszukiwaniu nowości i inspiracji w roku 2003 nawiązałam kontakt z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie. Pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Gęsickiego napisałam pracę doktorską na temat „Społecznego postrzegania szkół muzycznych w Polsce.” Rozprawa doktorska była recenzowana przez prof. zw. dr hab. Andrzeja Bogaja i prof. dr hab. Szymona Kawalle i uzyskała wysoką ocenę merytoryczną.

W roku 2007 uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Praca badawcza, kontakty z wieloma ludźmi dały mi wiedzę na temat oczekiwań uczniów i rodziców od szkół muzycznych. Uzyskane wyniki wykorzystałam w praktycznej pracy w szkole.

Od wielu lat prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych dla menedżerów oświaty i kursach kwalifikacyjnych z organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi. Specjalizuję się w nadzorze pedagogicznym, współczesnych metodach zarządzania, kontroli zarządczej i planowaniu pracy w placówce oświatowej.

Prowadzę też zajęcia na studiach podyplomowych i magisterskich w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z pedagogiki i metodyki.

Zajęcia prowadzę w:

–        Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (od 2014 r i obecnie),

–        Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (2011r – 2014r),

–        Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Przemyślu (2009r – 2012r),

–        Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu (2014r – 2017r),

–        Niepublicznym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Przemyślu (1995 – i obecnie).

Jestem recenzentem i promotorem 10 prac magisterskich i wielu prac licencjackich.

Praca na uczelni motywuje mnie do ciągłego doskonalenia zawodowego, pozyskiwania wiedzy i nowych umiejętności, wyposaża w nowe pomysły, które wykorzystuję w mojej szkole.

W roku 2006 byłam konsultantem Regionalnego Ośrodka Konsultacyjnego w Projekcie Szkoła Marzeń w województwie podkarpackim – programu, który również realizowałam w swojej placówce.

Zostałam zaproszona do współpracy przy tworzeniu Centrum Edukacji Nauczycieli Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie. Na zlecenie Centrum Edukacji Artystycznej prowadziłam badania potrzeb nauczycieli szkół artystycznych w zakresie doskonalenia zawodowego.

Od wielu lat do chwili obecnej współpracuję z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w zakresie badania poziomu kształcenia przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych w Polsce.

W roku 2014 ukończyłam szkołę coachingu – narzędzia dla oświaty i uzyskałam certyfikat coacha. Wiedzę i umiejętności coachingowe wykorzystuję w procesie stawiania i realizacji celów szkoły, indywidualnych celów zawodowych nauczycieli oraz w pracy z uczniami. Korzystam z indywidualnych sesji coachingowych.

Jestem opiekunem praktyk pedagogicznych i menedżerskich kandydatów na dyrektorów. Autorem materiałów pomocniczych dla dyrektorów „Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły”, Mierzenie jakości pracy szkoły”, Hospitacja diagnozująca jako jedna z procedur mierzenia jakości pracy szkoły”.

Posiadam dodatkowe uprawnienia do:

–        kierowania placówkami oświatowymi i pełnienia funkcji wizytatora – 1999r, 2005r

–        organizowania i wspierania doskonalenia nauczycieli – 2002r.

–        udziału w pracach komisji ds. nadawania stopni awansu zawodowego – 2001r

–        prowadzenia pomiaru dydaktycznego i ewaluacji w szkole – 2002r.

Wiedzę i umiejętności menedżerskie wykorzystuję w sprawnym organizowaniu pracy na powierzonym stanowisku wicedyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu.

W 2015 roku założyłam w szkole „Akademię Dobrego Rodzica” powadziłam warsztaty i wykłady dla rodziców uczniów naszej szkoły.

Przez cały czas jestem czynnym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Spełniam się w roli nauczyciela i wychowawcy. Uczniowie przeze mnie prowadzeni uzyskują wysokie efekty kształcenia i osiągają sukcesy na konkursach różnego typu i zasięgu, między innymi:

–        wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Matematycznym – Kangur (2013r.),

–        wyróżnienie – Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Alfik” (2014r),

–        Laureat – XI Międzywojewódzkiego Konkursu Poetyckiego (2015r),

–        I miejsce – Andersenada (2015r),

–        Laureat – Podkarpackiego Konkursu Literackiego dla Dzieci (2013r.),

–        II miejsce na X Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym „Przyroda i my” (2013r.),

–        wyróżnienie – Międzyszkolny Konkurs, „Mistrz Matematyki” (2013r.).

Pozyskuję środki finansowe na realizację programów wspierających edukację tj.: „Szkoła Marzeń”, „Radosna Szkoła”, „Każde Dziecko Jest Inne”, „Bezpieczna Szkoła”, „Program rozwoju czytelnictwa” i in.

Jestem pomysłodawcą i inicjatorem dziennika elektronicznego dla szkól artystycznych.

W roku 2017 po raz kolejny otrzymałam  wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej.

Za swoją działalność otrzymałam odznaczenia i nagrody

–        Nagrodę Indywidualną I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 2015r.,

–        Medal Komisji Edukacji Narodowej 2004r.,

–        Nagrodę Indywidualną I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 1999r.,

–        Srebrny Krzyż Zasługi 1999r.,

–        Nagrodę Indywidualną I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej – 1994r.,

–        Nagrody Dyrektora Szkoły,

–        Liczne podziękowania i listy gratulacyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *