Materiały pomocnicze dla studentów

Przykładowa struktura pracy projektowej

Temat
Uzasadnienie wyboru tematu /np. wskazanie na jej znaczenie społeczne, edukacyjne i inne/
Wskazanie na aktualny stan wiedzy odnośnie podjętej problematyki /przybliżenie literatury i stanu badań własnych
Wskazanie własnych celów
Sformułowanie pytań badawczych.
Opracowanie własne, omówienie problematyk
Sformułowanie wniosków / wnioski teoretyczno – poznawcze i praktyczno wdrożeniowe/


Hospitacja

Hospitacja jest – jak dotąd – najlepszym sposobem uzyskiwania informacji o poziomie pracy nauczyciela, jego umiejętnościach i doskonalenie działania placówki, jest więc ważnym ogniwem strategii kierowania każdego dyrektora.

Celem hospitacji diagnozującej jest:
q Diagnozowanie – wiedzy, umiejętności, postaw uczniów z wykorzystaniem ogólnie przyjętych lub wypracowanych w szkole standardów,
q Ocenianie – hospitacja ma służyć [...]


Przykładowe kryteria oceny lekcji języka obcego

1. Przygotowanie lekcji
- czy poprawnie określono cele lekcji?
- czy konspekt umożliwia ich realizację?
- czy przygotowane materiały odpowiadają wyznaczonym celom?
2. Przebieg lekcji
- Czy instrukcje nauczyciela były jasne i czy sprawdzano ich zrozumienie przez uczniów?
- Czy uczniowie byli aktywni podczas lekcji?
- czy nauczyciel miał kontakt z klasą i czy potrafił doprowadzić do interakcji?
- Czy nauczyciel potrafi otrzymać [...]