Zagadnienia egzaminacyjne

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

dr Małgorzata Ostrowska

1. Wychowanie dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej i jej wpływ na dorosłe życie.

2. Diagnoza potrzeb i oczekiwań dziecka rozpoczynającego naukę w szkole.

3. Zasady współpracy z rodzicami.

4. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej.

5. Czynniki skutecznego wychowania.

6. Czynniki skutecznego nauczania.

7. Zasady planowania wychowawczego.

8. Zasady planowania dydaktycznego.

9. Przyczyny niepowodzeń w nauce.

10. Zabawa w edukacji wczesnoszkolnej.

11. Metody i techniki wychowawcze.

12. Kształtowanie społecznych umiejętności dzieci poprzez gry i zabawy.

13. Źródła i przejawy agresji wśród przedszkolaków i uczniów klas I – III.

14. Metody i formy wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

15. Kształtowanie bezpiecznych zachowań dziecka w sytuacji zagrożenia, niepewności i ryzyka.

16. Kompetencje komunikacyjne nauczycieli w kształceniu zintegrowanym.

17. Kształtowanie kultury dydaktycznej i wychowawczej w klasach I – III.

18. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania indywidualizacji kształcenia dzieci w edukacji wczesnoszkolnej.

19. Rola nauczyciela w ujawnianiu i rozwijaniu uzdolnień dzieci.

20. Rozbudzanie i kształtowanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa.

21. Współczesne rozumienie podmiotowości dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.

22. Postawy matek/ojców/rodziców wobec dydaktycznych niepowodzeń dziecka w

młodszym wieku szkolnym

23. Problemy wychowawcze rodzica samotnie wychowującego dziecko.

24. Rola kar i nagród w wychowaniu dziecka

25. Sytuacja dzieci w rodzinie wielodzietnej

26. Rozwód w rodzinie i wpływ na dziecko.

27. Nauczyciel jako wzór osobowy dla ucznia.

28. Postawy rodzicielskie i ich wpływ na rozwój dziecka

29. Potrzeby psychiczne dzieci

30. Uwarunkowania prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka

31. Diagnoza dojrzałości szkolnej.


Pedagogika wczesnoszkolna – zagadnienia egzaminacyjne

1. Podstawowe pojęcia pedagogiczne. Nauki współpracujące.

2. Sylwetka ucznia kończącego klasę trzecią.

3. Diagnoza potrzeb i oczekiwań dziecka.

4. Metody badań pedagogicznych.

5. Planowanie pracy wychowawczej.

6. Środowisko wychowawcze ucznia.

7. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze – funkcje rodziny, style wychowawcze.

8. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej.

9. Metody i techniki wychowawcze.

10. Czynniki skutecznego wychowania.

Metodyka kształcenia zintegrowanego – zagadnienia egzaminacyjne

1. Czynniki skutecznego nauczania.

2. Planowanie pracy dydaktycznej – rodzaje planowania, cechy planu, planowanie dzienne

3. Rodzaje edukacji – korelacja w nauczaniu.

4. Metody nauczania.

5. Ocenianie ucznia – ocena opisowa.

6. Niepowodzenia szkolne.

7. Nauczanie ortografii.

8. Zabawa w kształceniu zintegrowanym.

Literatura:

1. Żegnałek K. – „Dydaktyka ogólna. Wybrane zagadnienia.” WSP TWP Warszawa 2005r

2.Arends R. – „Uczymy się nauczać”. WSiP Warszawa 1998r.

3. Rau K. Chodoń I. – Ocenianie opisowe a rozwój dziecka. Oficyna Wydawnicza Poznań 1999r.

4. Łuczak B. – „Nauczanie integralne w klasach I – III”Poznań 2000r

5. Skura M. – Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych latach nauczania szkolnego. Wydawnictwo Nowa Era 2008r.

6. Janiszewska B. – Sztuka motywowania. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. WSiP 2010 r.

7. Jakowicka M. – Teoria i praktyka kształcenia wczesnoszkolnego. WSP Zielona Góra 1997 r.

8. Półturzycki J. – „Dydaktyka dla nauczycieli” Toruń 1997r

9. Stryjkowski W. – „Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej’ Poznań 2003r.

10. Brejnak W. – „Psychologiczno – pedagogiczne kryteria dojrzałości szkolnej”Łódź 2011 r.

11. Bzowska L. Kownacka R. – „Uczymy się bawiąc” Klasa I, II, III Wydawnictwo Klanza 2000 r.

12. Hans – Peter Nolting – „Jak zachować porządek w klasie”Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2004 r.

13. Łobocki – „Zarys pedagogiki ogólnej”

Pedagogika  – zagadnienia egzaminacyjne

1. Podstawowe pojęcia pedagogiczne

2. Wady i zalety współczesnej szkoły.

3. Czynniki skutecznego wychowania.

4. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej.

5. Zadania nauczyciela wynikające z konstytucji.

6. Metody badań pedagogicznych.

7. Skuteczne sposoby diagnozy ucznia.

8. Planowanie pracy wychowawczej.

9. Środowisko wychowawcze ucznia.

10 . Rodzina jako środowisko wychowawcze  – funkcje rodziny, style wychowania.

11. Szkoła jako środowisko wychowawcze ucznia.

12. Zasady współpracy z rodzicami – rodzaje spotkań.

13. Warunki skutecznej  komunikacji.

14. Podmiotowość w relacji Nauczyciel – Uczeń

15. Metody wychowania.

16. Techniki oddziaływań wychowawczych.

17. Dziedziny wychowania.

18. Wartości źródłem wychowania.

Literatura:

Kwieciński Z., Śliwerski B. „Pedagogika” T I i T II. Warszawa 2004 r.

Łobocki M. „Teoria wychowania w zarysie” Kraków 2008r.

Kunowski S. „Podstawy współczesnej pedagogiki” Warszawa 1993r

Łobocki M. – W poszukiwaniu skutecznych form wychowania” Warszawa 1999

Łobocki M – „Wychowanie w klasie szkolnej”.

Łobocki M – Trudności wychowawcze w szkle”

Gordon T. – „Wychowanie bez porażek w szkole”

Gordon T. – „Wychowanie bez porażek. Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi”

Konarzewski K. – „Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna”

Strykowski W. – „Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej”

Dydaktyka – Zagadnienia egzaminacyjne

 1. Przedmiot, zadania i funkcje dydaktyki.
 2. Podstawowe pojęcia dydaktyki.
 3. Kompetencje nauczyciela we współczesnej szkole.
 4. Wyzwania edukacyjne XXI wieku.
 5. Charakterystyka procesu kształcenia.
 6. Cele kształcenia.
 7. Treści kształcenia.
 8. Metody kształcenia,
 9. Zasady kształcenia.
 10. Formy kształcenia.
 11. Środki dydaktyczne.
 12. Ocenianie
 13. Niepowodzenia szkolne.

Literatura:

Dydaktyka ogólna –  Żegnałek  K. Warszawa 2005

Tendencje w dydaktyce współczesnej – Denek K., Bereźnicki F. Toruń 1998

Uczymy się nauczać – Arends R. Warszawa 1998

– Sztuka nauczania – Kruszewski K. Warszawa 2004

Dydaktyka ogólna – Kupisiewicz Cz.  Warszawa 2000

Podstawy dydaktyki – Kupisiewicz Cz. Warszawa 2005

Podstawy  Prawa Oświatowego

 1. Podstawowe akty prawa oświatowego.
 2. Prawo pracy.
 3. Regulamin pracy w szkole.
 4. Uprawnienia nauczyciela.
 5. Obowiązki nauczycieli w świetle przepisów prawa oświatowego.
 6. Zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.
 7. Ocena pracy nauczyciela.
 8. Podstawa prawna i zasady oceniania uczniów. Funkcje oceny i cel oceniania.
 9. Kolegialne organy w systemie oświaty.
 10. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej. Kompetencje rady pedagogicznej.
 11. Zadania nauczyciela w nadzorze pedagogicznym
 12. Sposoby diagnozy potrzeb i oczekiwań ucznia i rodziców.
 13. Dokumentacja szkolna.

Literatura:

– Znowelizowana Karta Nauczyciela

– Ustawa o Systemie Oświaty

– Rozporządzenia omawiane podczas zajęć

– Z prawem na ty – Bojarski Ł. 1999

– Prawo w praktyce oświatowej – Komorowski K . Poznań 2003

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *