Czerwiec 2009- archiwa

Tezy Deminga w oświacie.

Dokonam  analizy 14 tez Deminga w odniesieniu do szkoły.

1) Stale dążyć do doskonalenia produktów i usług.

Placówka oświatowa musi nieustannie podnosić jakość swoich usług. Nauczyciel musi skoncentrować się na rozwoju każdego ucznia, rozpoznać jego potrzeby, oczekiwania i indywidualnie stymulować jego rozwój. Szkoła musi nadążać za potrzebami środowiska i pojedynczego ucznia. Musi kształcić na optymalnym poziomie. Codzienna [...]


Doświadczenia wynikające z mierzenia jakości pracy placówek oświatowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasadsprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz nakładało na dyrektorów i rady pedagogiczne placówek oświatowych przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówek. Obowiązkiem dyrektorów było [...]


Co wyróżnia szkoły muzyczne od szkół oświatowych?

Szkolnictwo muzyczne stanowi stosunkowo wąski wycinek szkół, ale ze względu na swój charakter i specyfikę postrzegane jest wyraziście. Tu kształcą się wyselekcjonowani pod względem muzycznym uczniowie. Szkoły te odznaczają się specyfiką kształcenia, są wyraźnie inne od szkolnictwa zawodowego.
- Nauczanie jest indywidualne. Daje to możliwość odkrywania talentu ucznia, jego wrażliwości, silnych i słabych stron [...]