Pigułka dyrektorska

„Źródłem  skutecznego przywództwa nie jest pozycja władzy, ale zdobycie zaufania i szacunku osób, którymi się przewodzi”

Ken Blanchard

Przywództwo wyższego stopnia definiujemy jako proces osiągania satysfakcjonujących wyników, poprzez działanie pełne szacunku i troski o dobro wszystkich zaangażowanych osób.

Gorry Ridge był dyrektorem generalnym firmy WD-40. Jedną spośród wielu zmian jakie wprowadził było wprowadzenie ocen pracowników. Wdrażał program „Nie oceniaj mnie i mojej pracy  – pomóż mi dostać piątkę”Według niego życie ma polegać na dawaniu pomocy ludziom w dochodzeniu do profesjonalizmu.

Dyrektor ma być odpowiedzialny na rozwój każdego pracownika. Ma współuczestniczyć w jego rozwoju. Prawdziwy przywódca „pomaga dostać piątkę”. Diagnozuje potrzeby i oczekiwania pracownika, spełnia je, współpracuje przy realizacji celów i…. cieszy się z jego sukcesów.

W najbliższych dniach napiszę o tym kiedy ludzie odpowiedzą na Twoje wyzwania.

Standard 4. Delegowanie uprawnień

Należy precyzyjnie określić zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom. Zakres delegowanych uprawnień powinien być odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego. Zaleca się delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze. Przyjęcie delegowanych uprawnień powinno być potwierdzone podpisem. Tyle standard.

Realizacja tego standardu dyscyplinuje pracownika. Jasno określone zadania, przyjęte do realizacji i potwierdzone własnym podpisem z pewnością wprowadzają porządek i dyscyplinują. Ważne jest to, aby dokument ten nie był „martwym dokumentem”, takim dla potrzeb kontroli zarządczej /i do teczki :)/, ale należy uczynić go ważnym. Np. materiał ten może być tematem rozmowy z nauczycielem  – jak radzi sobie w realizacji powierzonych zadań, w czym należy pomóc czy też w jakim stopniu nauczyciel wywiązuje się z obowiązków.

Dokumentacja, która potwierdzi wdrażanie standardu to:

1. Rejestr delegowanych uprawnień

2. Wykaz uprawnień.

Standard 3. Istnienie odpowiedzniej struktury organizacyjnej

Struktura organizacyjna jednostki powinna być dostosowana do aktualnych celów i  zadań. Nie jest więc  stała, lecz powinna być dostosowana do realizowanych zadań. Podstawowym aktem prawa wewnątrzszkolnego jest Regulamin organizacyjny. Powinien on zawierać  np. strukturę jednostki, zasady wykonywania funkcji kierowniczych, zadania dla komórek organizacyjnych, zasady np. opracowania aktów prawnych wewnętrznych, zasady wydawania decyzji, zasady prowadzenia kontroli wewnętrznej. Rola Regulaminu organizacyjnego w tworzeniu środowiska wewnętrznego jednostki jest kluczowa. Może być również jednym ze sposobów powierzania obowiązków przez pracownika pod warunkiem, że pracownik podpisze przyjęcie tych obowiązków.
Przykładowa dokumentacja dla 3 Standardu
– Regulamin organizacyjny szkoły,
– Statut szkoły
– Regulamin Rady Pedagogicznej
– Regulamin Rady Rodziców
– Regulamin Samorządu Szkolnego