Styczeń 2012- archiwa

Pigułka dyrektorska

“Źródłem  skutecznego przywództwa nie jest pozycja władzy, ale zdobycie zaufania i szacunku osób, którymi się przewodzi”
Ken Blanchard
Przywództwo wyższego stopnia definiujemy jako proces osiągania satysfakcjonujących wyników, poprzez działanie pełne szacunku i troski o dobro wszystkich zaangażowanych osób.
Gorry Ridge był dyrektorem generalnym firmy WD-40. Jedną spośród wielu zmian jakie wprowadził było wprowadzenie ocen pracowników. Wdrażał program “Nie [...]


Standard 4. Delegowanie uprawnień

Należy precyzyjnie określić zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom. Zakres delegowanych uprawnień powinien być odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego. Zaleca się delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze. Przyjęcie delegowanych uprawnień powinno być potwierdzone podpisem. Tyle standard.
Realizacja tego standardu dyscyplinuje pracownika. Jasno [...]


Standard 3. Istnienie odpowiedzniej struktury organizacyjnej

Struktura organizacyjna jednostki powinna być dostosowana do aktualnych celów i  zadań. Nie jest więc  stała, lecz powinna być dostosowana do realizowanych zadań. Podstawowym aktem prawa wewnątrzszkolnego jest Regulamin organizacyjny. Powinien on zawierać  np. strukturę jednostki, zasady wykonywania funkcji kierowniczych, zadania dla komórek organizacyjnych, zasady np. opracowania aktów prawnych wewnętrznych, zasady wydawania decyzji, zasady prowadzenia kontroli [...]